Lisansüstü Eğitim


İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde Açılan Lisansüstü Programlar

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı'nda bulunmaktadır.

Programı Bitirme Koşulları

Yüksek lisans programı sekiz adet dersten az olmamak kaydıyla en az yirmi dört kredilik dersler ile kredisiz dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek Lisans Programı için %50’si zorunlu dersler havuzundan olmak üzere en az 8 adet ders (24 kredi), bir seminer dersi ve yüksek lisans tezi başarı ile tamamlanmalıdır. Derslerin en az %30’u İngilizce olmak zorundadır. Programı tamamlama azami süresi 6 yarıyıldır ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olmalıdır. Pograma kayıtlı yüksek lisans öğrencileri en az bir matematik dersi almalıdır.

Doktora Programı yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için ise toplam kırk iki krediden az olmamak koşuluyla on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Kredilerini tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan her öğrenci, danışmanın uygun görüşüyle en geç bir yarıyıl sonra yeterlik sınavına girmek zorundadır. Doktora programını tüm öğrencilik haklarına sahip olarak azami tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yıl (12 yarıyıl), lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz (18 yarıyıl) yıldır. Derslerin en az %50’si doktora derslerinden (600 kodlu dersler) ve en az %30’u ingilizce olmak zorundadır. Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilmiş öğrenciler, almak zorunda oldukları toplam ders kredisinin en az %25’ini ilgili yüksek lisans programının zorunlu derslerinden seçmelidir.

EHM Anabilim Dalı Programları Zorunlu Matematik Dersleri

 • Elektronik Mühendisliği
  • KOM 505E Probability Theory and Stochastic Processes
  • ELE 519 Elektrik Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler
 • Telekomünikasyon Mühendisliği
  • KOM 505E Probability Theory and Stochastic Processes
  • TEL 518 Karmaşık Değişkenli Fonk.Kur. / TEL 518E Theory of a Compl.Variab.Func.
 • Biyomedikal Mühendisliği
  • KOM 505E Probability Theory and Stochastic Processes
  • KOM 505 Olasılık Kuramı ve Rastlantı Süreçleri

Öğretim üyeleri tez konuları

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 2011 yılında hazırlanan İTÜ Lisansüstü Tanıtım Kitapçığında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı ve programlarına ilişkin bilgilendirme sayfaları görülebilir.

EHM Anabilim Dalı Sayfası aşağıda görülebilir.
EHMB Lisansustu Tanıtım

İTÜ Bilişim Enstitüsü Bünyesinde Açılan Ortak Lisansüstü Programlar

İTÜ Bilişim Enstitüsü Bünyesinde'ndeki İletişim Sistemleri Anabilim Dalı'nda İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü ile ortak disiplinlerarası Yüksek Lisans ve Doktora Programları olarak,

bulunmaktadır.